Kosten en erelonen

Erelonen

Het kantoor hanteert volgende erelonen:

 • Eerste consultatie: in principe kosteloos (zie hieronder, onder titel "eerste vergadering");
 • Erelonen: 120,- EUR per uur tot 150,- EUR per uur (dit laatste tarief voor ingewikkeldere zaken), telkens excl. BTW;
 • Belangrijk: dit uurtarief is inclusief alle kosten (in tegenstelling tot vele andere kantoren; lees verder hieronder, onder titel "kosten");
 • Erelonen bij hoogdringendheid: verhoging van 15,- EUR per uur.

 

Het ereloon van een advocaat is een vergoeding voor zijn juridische prestaties. Die prestaties bestaan o.m. uit het analyseren van het dossier, een eventueel (eerste) advies, het voeren van onderhandelingen en het in dat kader opstellen van een dading, het opstellen van dagvaardingen/verzoekschriften/besluiten, de vertegenwoordiging/bijstand voor de Rechtbank,...

 

Het gehanteerde ereloontarief is afhankelijk van o.m. volgende criteria: de aard en het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de spoedeisendheid, de expertise en de ervaring van advocaat. Hiernaast wordt er ook rekening gehouden met de draagkracht van de cliënt.

 

De hogervernoemde ereloontarieven zijn slechts indicatief en kunnen hoger of lager uitvallen rekening houdend met het concrete soort dossier. De wijze van berekening van de erelonen wordt steeds voorafgaandelijk in onderling overleg met de cliënt bepaald, rekening houdend met de criteria zoals vermeld in vorige alinea. Het wordt de cliënt daarna ook schriftelijk meegedeeld.

 

Voor incasso, langetermijnsamenwerkingen en bepaalde verzekeringsdossiers bestaat er de mogelijkheid om een aangepast ereloontarief overeen te komen. Ook kan er voorzien worden in een vast bedrag, een percentage of een succes-fee.

 

Kosten

In tegenstelling tot andere advocatenkantoren, rekent "advocatenkantoor Populaire" geen extra kosten aan bovenop het ereloon. Concreet wilt dit dus zeggen dat het hogervernoemde ereloon inclusief alle kosten is (kopies, telefonie, e-mail,...).

 

Vele andere kantoren rekenen bovenop hun ereloon nog kosten aan per blad, per verzonden email, per telefoongeprek, waardoor het bedrag per uur bij hen vaak veel hoger uitkomt dan bij dit kantoor. Hier weet u precies waar u aan toe bent: het uurtatief, niets meer of minder. Duidelijkheid over de facturatie naar de cliënt toe is voor dit kantoor zeer belangrijk.

 

Hierop geldt echter volgende logische uitzondering (deze kosten kunnen onmogelijk in het uurtarief vervat zitten, nu dit externe kosten betreffen):

 • Gerechtskosten en uitgaven aan derden: onder gerechtskosten wordt verstaan: gerechtsdeurwaarderskosten, griffie- en rolrechten,… Onder uitgaven aan derden wordt verstaan: kost opvragen aktes bij gemeente/stad, kosten vertaalbureaus, notariskosten, … Voor wat betreft de gerechtskosten en uitgaven aan derden, vraagt het advocatenkantoor aan de cliënt om die rechtstreeks te betalen. Wanneer de gerechtskosten en uitgaven aan derden toch door het advocatenkantoor worden voorgeschoten, zullen die doorgerekend worden aan de cliënt. De gerechtskosten en uitgaven aan derden worden in detail vermeld op de staat van kosten en ereloon.


Rechtsbijstand

Er wordt dikwijls uit het oog verloren dat een rechtsbijstandsverzekering in bepaalde gevallen en rekening houdend met de grenzen van de dekking, zal tussenkomen in de kosten (de advocatenkosten, de gerechtskosten,…) voor de bijstand van een advocaat. Het is dan ook belangrijk dat steeds gecontroleerd wordt of u dergelijke verzekering onderschreven heeft.

 

Eerste vergadering

De eerste verkennende vergadering met de cliënt wordt door het advocatenkantoor niet aangerekend. Tijdens deze vergadering bieden wij u de kans om rustig uw verhaal te doen. Ingeval er besloten wordt tot het opstarten van een samenwerking, zal het advocatenkantoor met u de wijze van berekening van de erelonen bespreken. De afspraak omtrent de erelonen wordt u na de vergadering schriftelijk bevestigd. Indien na de eerste vergadering geen samenwerking wordt opgestart (er wordt geen dossier geopend), zal een bedrag van 60,- EUR (excl. BTW) worden aangerekend.

Voorgaande geldt niet voor een schriftelijk advies, vermits dit reeds de nodige dossierstudie en verdere concrete opzoekingen met zich mee brengt. Hiervoor zal steeds een factuur opgemaakt worden.

 

Provisie

Wanneer u beslist om uw zaak aan ons toe te vertrouwen, is het mogelijk dat het advocatenkantoor u vraagt om een provisie te betalen. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de direct uit te voeren werkzaamheden.

 

BTW

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW, dit aan het tarief van 21%. De vermelde kosten en erelonen zijn dan ook exclusief de 21% BTW.

 

Rechtsplegingsvergoeding

De winnende partij in een proces heeft in beginsel recht op een rechtsplegingsvergoeding vanwege de tegenpartij. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Het bedrag van die vergoeding is door de rechter niet vrij te bepalen. Het KB van 26 oktober 2007 legt immers de rechtsplegingsvergoedingen vast, dit in functie van de waarde van het geschil. In bepaalde gevallen kan dat bedrag, zijnde het basisbedrag, worden verhoogd of verlaagd ingeval de rechter aanneemt dat daar bepaalde gegronde redenen voor zijn.

 

Opgelet:

 

 1. de rechtsplegingsvergoeding betreft geen integrale vergoeding van al de kosten en erelonen van de advocaat. De rechtsplegingsvergoeding beoogt heeft dus niet als doel de totale recuperatie van de kosten- en ereloonstaat van de advocaat.
 2. De rechtsplegingsvergoeding zal bovendien niet toegekend worden indien de in het gelijk gestelde partij zich niet heeft laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Onze advocaten
 • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

 • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

 • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

 • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."