Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Mr. Olivier Populaire (hierna "Advocatenkantoor Populaire") ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Advocatenkantoor Populaire, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van Advocatenkantoor Populaire. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met Advocatenkantoor Populaire.

 2. Wanneer Advocatenkantoor Populaire gehouden is om krachtens de wet, krachtens een deontologische regel en/of eender welke andere regel een (al dan niet) voorafgaandelijk cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door het Advocatenkantoor Populaire gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking door de cliënt, houdt Advocatenkantoor Populaire zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te staken of beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de geleverde prestaties en gemaakte kosten.

 3. Het ereloontarief en de tarieven van de administratiekosten van Advocatenkantoor Populaire kunnen in de eerste maand van ieder nieuw jaar door het advocatenkantoor aangepast worden. De cliënt wordt hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De kosten van aangetekende zendingen worden op het moment van effectieve aanpassing van de kostprijs aangepast, zonder dat de cliënt hiervan op de hoogte wordt gebracht.

 4. Staten van erelonen en kosten worden normaliter op maandbasis opgesteld. Staten van kosten en erelonen en provisies zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de uitgiftedatum. Advocatenkantoor Populaire kan, mits motivering, een kortere betalingstermijn opleggen. Ingeval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interesten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum van de staat van erelonen en kosten en provisies, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Als de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient dit binnen de 14 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerd te worden.

 5. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Populaire, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Advocatenkantoor Populaire, is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Populaire, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Advocatenkantoor Populaire. Een kopie van de bepalingen van de beroepsaansprakelijkheidspolis wordt op eerste verzoek en kosteloos aan de cliënt verstrekt. Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de feiten waarop de aanspraak betrekking heeft niet binnen het jaar nadat deze bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde instantie.

 6. Advocatenkantoor Populaire kan de samenwerking met haar cliënt beëindigen ingeval de toepasselijke deontologische regels de samenwerking onmogelijk maken en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de samenwerking die de samenwerking moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de samenwerking met Advocatenkantoor Populaire op ieder ogenblik op schriftelijke wijze beëindigen. De beëindiging van de samenwerking doet echter geen afbreuk aan de verplichting van de cliënt tot vergoeding van de geleverde prestaties en gemaakte kosten geleverd tot op het moment van de beëindiging van de samenwerking, en tot vergoeding van de prestaties en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

 7. Niettegenstaande Advocatenkantoor Populaire redelijke inspanningen levert om haar e-mails (inclusief bijlagen) te vrijwaren van virussen en/of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen genomen worden teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Advocatenkantoor Populaire is niet aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Advocatenkantoor Populaire.

 8. De relatie tussen Advocatenkantoor Populaire en de cliënt wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn het Vredegerecht van Aarschot (België)/de Rechtbanken van Leuven (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Advocatenkantoor Populaire en/of haar advocaten om hun vordering in te stellen bij de vredegerechten/rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.
Onze advocaten
 • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

 • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

 • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

 • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."