Privacybeleid

Advocatenkantoor Populaire (Olivier Populaire), met kantoor gelegen te 3200 Aarschot, Kardinaal Mercierstraat 11 en met ondernemingsnummer 0847.565.016 engageert zich maximaal voor de bescherming van uw persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruiks van de website, de klanten en de contacten hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij al het mogelijk in het werk stellen om zoveel mogelijk uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel uw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik van wordt gemaakt.

 

Tijdens uw bezoek aan onze website of indien u beroep doet op onze juridische dienstverlening of indien u met ons communiceert, zal u wellicht persoonsgegevens met ons delen. Op die manier kunnen wij u identificeren als individu, kunnen wij antwoorden op uw opmerkingen of vragen en kunnen wij u diensten leveren. Door het gebruik van onze website, wanneer u beroep doet op onze dienstverlening of wanneer u ons contacteert, aanvaardt u onvoorwaardelijk dit privacybeleid, de cookieverklaring, alsook de algemene voorwaarden.

 

Wat kan er verstaan worden onder de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere wijzen waarop Advocatenkantoor Populaire deze gegevens kan ontvangen, zoals e-mail, fax, briefwisseling of registratieformulieren. Advocatenkantoor Populaire is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt in zoverre dit nodig is om het gerechtvaardigd belang van Advocatenkantoor Populaire na te streven:

 • om de beveiliging en de gebruikservaring van de website te optimaliseren;
 • om de inhoud van de website te verbeteren en statistieken bij te houden m.b.t. het gebruik van de website; en/of
 • om een klantendatabase te onderhouden en u op de hoogte te houden van interessant nieuws.

 

Op uw verzoek of met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook gebruiken:

 • om uw vragen of verzoeken te beantwoorden;
 • om u informatie te bezorgen (incl. het versturen van nieuwsbrieven en de organisatie van evenementen);
 • om uw sollicitatie te behandelen;
 • om u onze dienstverlening aan te bieden en/of uit te voeren;
 • voor alle andere doeleinden waarvoor u uw akkoord heeft gegeven.

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

 

De gegevens die u ons zelf meedeelt

 

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contact referral, wordt uw e-mailprogramma geopend met een nieuwe e-mail waarin ons e-mailadres (info@advocaten-populaire.be) reeds vooraf ingevuld werd. Door ons een e-mail te sturen, deelt u met ons persoonsgegevens (uw e-mailadres en uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, afhankelijk van wat u zelf in uw e-mailbericht schrijft). Deze gegevens worden gebruikt om onze mogelijke contractuele verplichtingen met u en de dienst voor u te kunnen uitvoeren, om uw vragen te beantwoorden.

 

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Advocatenkantoor Populaire of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

De gegevens die op basis van uw gebruik van de website, worden verzameld

 

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website, evenals de gegevens over uw computer of andere soort apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten (lees ons cookiebeleid voor meer informatie).

 

De gegevens afkomstig van derden

 

Advocatenkantoor Populaire ontvangt uw persoonsgegevens in principe niet via derden, behalve bijvoorbeeld indien uw verzekering ons gegevens bezorgt m.b.t. uw dossier. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dat de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Gegevensverwerkers (processors)

 

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van de klant/prospect/contact te kunnen beantwoorden (bv. het CRM systeem van Advocatenkantoor of een hostingbedrijf dat in opdracht van Advocatenkantoor Populaire diensten levert).

 

Advocatenkantoor Populaire zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is (voor meer informatie kan u hier terecht: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_nl). In de mate van het mogelijke zal Advocatenkantoor Populaire hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van Advocatenkantoor Populaire.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

 

Wij zullen de persoonsgegevens die we verwerken niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer u ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om u diensten te leveren of vragen te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo is elke onderneming, ook Advocatenkantoor Populaire, bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde documenten gedurende een zekere termijn te bewaren (personeelsdossier, facturen, …). Indien u beroep doet op onze dienstverlening, zijn wij bijvoorbeeld verplicht om het dossier na afsluiting nog te bewaren gedurende een termijn van 5 jaar.

 

Persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld in het kader van een sollicitatie, worden door ons voor een periode van 2 jaar bewaard na de initiële sollicitatie. Op die manier is het voor ons mogelijk om te verifiëren of u in het verleden al bij ons gesolliciteerd heeft of kunnen wij u opnieuw contacteren indien er op dat ogenblik een vrije positie bestaat die beter of opnieuw past bij uw profiel.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

 

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Wij, alsook verwerkers of enige andere derde die diensten levert voor of ten behoeve van ons, zijn strikt gebonden tot de vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens en zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

 

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor uw rechten en vrijheden. Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten.

 

Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor uw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

 

Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoud voor uw rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden u hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen  toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

 

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle en kan met een gerust gemoed uw persoonsgegevens met ons delen zonder dat hiervan misbruik wordt gemaakt. Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt.

U heeft vanzelfsprekend enkele rechten die u kan uitoefenen m.b.t. uw persoonsgegevens. Zo heeft u toegang en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de manier waarop en de reden waarom deze verwerkt worden. U heeft het recht op een kopie van uw persoonsgegevens. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u elektronisch uw verzoek tot een kopie indient, zal u deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn (indien er twijfel kan bestaan rond de identiteit van de aanvrager).

U mag ons altijd verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

U kan, in bepaalde gevallen, ons ook vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. U heeft dit recht op verwijdering wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Advocatenkantoor Populaire), (3) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverwerker die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen. Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (2) voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op Advocatenkantoor Populaire rust, (3) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische en (4) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Ook heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Meer bepaald kan u dit vragen indien (1) U  de juistheid van de persoonsgegevens betwist, in welk geval de verwerking van uw gegevens kan beperkt worden voor de tijd die wij nodig heeft om de juistheid na te gaan, (2) U de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens vraagt in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd, (3) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze zelf nog nodig heeft om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank of (4) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in welk geval de verwerking kan beperkt worden in afwachting van ons antwoord of onze gerechtvaardigde belangen eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe.

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens u ons toevertrouwt, terug te vragen of ons te vragen, voor zover dit technische mogelijk is, om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zodat u makkelijk kan overschakelen naar een andere dienstenleverancier.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan u kosteloos uw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt, kan u hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft steeds het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zal naar aanleiding van uw verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

 

Als u (een van) uw rechten wenst uit te oefenen, verwijzen wij u graag door naar het "aanvraagformulier AVG": KLIK HIER

 

Klachten

 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). In geval van een klacht vragen wij u echter om ons eerst te contacteren om uw bezorgdheden en vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

 

U heeft tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer uw klacht niet behandeld wordt, indien u binnen de drie maanden geen informatie heeft gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van uw klacht of wanneer u zich verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

 

Onverminderd uw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heeft u ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover u dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien u de mening toegedaan bent dat uw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

 

Het gebruik van “cookies”

 

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden.

Voor meer informatie, kan u ons cookiebeleid lezen.

 

Wijzigingen

 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of andere wijzen waarop wij gegevens verzamelen en verwerken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Advocatenkantoor Populaire kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit. Wij houden u van deze wijzigingen op de hoogte via onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze website en deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

 

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

 

Vragen en feedback

 

We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende privacywetgeving en aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Advocatenkantoor Populaire

t.a.v. Olivier Populaire

Kardinaal Mercierstraat 11

3200 Aarschot

KBO-nr.: 0847.565.016

Telefoonnummer: +32 (0) 493/43.29.11
 

Fax nummer: +32 (0) 16/48.24.41 
 

E-mail: info@advocaten-populaire.be

Onze advocaten
 • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

 • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

 • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

 • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."